Je bekijkt nu 2022 vervolg NPO Schoolscan i.s.m. OCW

NPO – Schoolscan

In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met de Vereniging OMO voert de Stichting OOK een landelijk onderzoek uit naar de effecten van de Corona-epidemie op de ontwikkeling van jongeren (12-18), in het VO.  Dit onderzoek wordt begeleid door de Academische Adviesraad van de Stichting OOK, tevens verantwoordelijk voor de gevalideerde vragenlijst.

De start van dit onderzoek vond plaats in 2021. In totaal zijn de vragenlijsten tot nu door ongeveer 60 scholen uitgezet en door ruim 50.000 leerlingen en 15.000 ouders ingevuld. De resultaten zijn primair bedoeld voor de deelnemende scholen zelf, om inzicht te verkrijgen in hoe het met hun leerlingen ging en om die informatie te kunnen verwerken in het daaropvolgende NPO-schoolprogramma. De rapportages bleken in 2021 een goed beeld op te leveren van het welbevinden van leerlingen en de inzet van executieve functies bij hun leren en een signalerende functie te hebben voor het bepalen van welke leerlingen bepaalde achterstanden in het leerproces hadden opgelopen. 

In 2022 is het opnieuw mogelijk om deze vragenlijsten af te nemen. De vragenlijsten worden uitgezet en ingevuld via de School Enquête Tool (SET), de onderzoeksmodule van het digitale platform voor onderwijskwaliteit van eLoo. Het is voorzien dat afname van de NPO Schoolscan opnieuw gestart kan worden in mei 2022.

Omdat veel schoolleiders behoefte hadden aan diepgaandere analyses heeft eLoo inmiddels de analysemodule ontwikkeld. Daarmee zijn de Schoolscan-resultaten te analyseren op het niveau van bestuur, school, vestiging, opleiding, leerjaar, klas en leerling. Bovendien kunt u alle data met de analysemodule eenvoudig exporteren voor nog andere bewerkingen.

Planning en deelname
De Landelijke Monitoring-groep NPO

Op 19 januari j.l.  is de ‘Landelijke Monitoring-groep NPO’ opgestart. Onderwerpen van gesprek zijn:

  1. Inventariseren: welke ervaringen zijn opgedaan met het uitzetten van de SET/Schoolscan in 2021 en welke wensen en ideeën zijn daaruit wellicht voortgekomen?
  2. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de analyse van de beschikbare data en welke interventies hebben scholen hierop gebaseerd?
  3. Is er behoefte aan verdere kennisdeling m.b.t. de afname van de Schoolscan en het formuleren, uitvoeren en evalueren van het NPO-Schoolplan?

Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur besloten dit onderzoek op landelijk niveau te subsidiëren. De opbrengsten zullen wij in elk geval ook delen via de Landelijke Monitoring-groep. Ook scholen die vorig jaar niet deelnamen zijn welkom deel te nemen aan het vervolg in 2022 en 2023.

Het Schoolscan-project van eLoo i.s.m. de Stichting OOK en de Vereniging OMO kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezamenlijke aanpak van de problematiek die het gevolg is van de COVID-pandemie. De onderbouwing met relevante data van uw planvorming op school- en bestuursniveau is een eerste belangrijke stap. Deelname aan het landelijke onderzoek, gesubsidieerd door OCW, en aan de Landelijke Monitoring-groep zijn belangrijke vervolgstappen.

Als je denkt dat inzichten in het welbevinden en leren van leerlingen ook voor jouw school/scholen van toegevoegde waarde is, laat het ons weten via info@eloo.nl.