Aanvullende opties

Opties bij de Observatiemodule

Coaching
De extra optie ‘Coaching’ wordt gebruikt om docenten feedback te geven op specifieke punten. Functioneel werkt deze optie hetzelfde als een reguliere lesobservatie. Er is wel een andere standaard vragenlijst aan gekoppeld. Deze vragenlijst is uitgebreider en hoeft niet volledig te worden ingevuld om opgeslagen te kunnen worden. Idealiter krijgen interne opleiders en/of coaches toegang tot deze optie om docenten te observeren, maar het wordt ook door de leidinggevenden gebruikt. Afgeronde observaties in de optie ‘Coaching’ zijn alleen inzichtelijk voor de observator/coach die de betreffende observatie heeft gemaakt. De observaties zijn dus nooit inzichtelijk voor de schoolleiding, tenzij iemand van de schoolleiding de betreffende observatie heeft uitgevoerd.

Collegiale Consultatie
Deze optie is bedoeld voor docenten die elkaar feedback willen geven op een (deel van een) les, op een
gestructureerde manier. Een leidinggevende kan deze observaties niet inzien, alleen de docent die
observeert en de geobserveerde docent. Een docent kan deze optie ook gebruiken om een eigen les te
evalueren en de leerlingen om feedback te vragen.

Leerlingenevaluatie
Als een les wordt geobserveerd, kan de observator of docent ervoor kiezen de geobserveerde les door de
leerlingen te laten evalueren. De bijbehorende leerlingenvragenlijst sluit aan bij de standaard vragenlijst
van de observator zodat de resultaten naast elkaar gezet kunnen worden. De vragenlijst voor de leerlingen is alleen korter en is qua vraagstelling afgestemd op de doelgroep. De leerlingenevaluatie kan zowel voor, tijdens of na de les worden geactiveerd. De leerlingen ontvangen een code en kunnen de 12 vragen anoniem invullen. Deze optie is ook mogelijk in ‘Collegiale Consultatie’ en de ‘Extra vragenlijst’.

Extra vragenlijst
Als een school een eigen vragenlijst wil gebruiken om te observeren kan dat in deze module. De resultaten uit deze vragenlijst kunnen ook geanalyseerd worden in de analyse omgeving van de Digitale Observatie Tool. Bij deze optie is vanzelfsprekend geen landelijke benchmark beschikbaar.

Audit
De optie ‘Audit’ is bedoeld voor (grote) besturen om snel meerdere lesobservaties te houden in het kader
van een interne audit. In deze optie wordt een korte vragenlijst gebruikt, worden er minder
achtergrondvragen gesteld en wordt de lesobservatie niet gekoppeld aan een docent. De lesobservaties
worden aan het einde van de dag geanalyseerd zodat er een terugkoppeling kan worden gegeven aan de schoolleiding over de leskwaliteit. Het gaat hier dus niet om individuele observaties maar om het
totaalbeeld dat ontstaat.

Opties bij de Ontwikkelmodule

Het gebruik van meer functies (1 t/m 5 extra functies) per jaar
Per licentie worden standaard vijf functies (docent lb, docent lc, docent ld, leidinggevende, schoolleider)
ingericht met bijbehorende standaard vragenlijsten en standaard gespreksformulieren. Met deze optie
kunnen er steeds vijf extra functies worden gebruikt.

Bestandsbeheer
Met deze optie is het mogelijk om een eigen portfolio of bekwaamheidsdossier op te bouwen in de BOOT. Deze optie is speciaal voor scholen die geen koppeling met AFAS hebben. De bestanden die je in het portfolio verzamelt kunnen ook als onderbouwing worden gebruikt in de zelfevaluaties.

Koppeling met personeelssysteem
Door een koppeling met AFAS is het mogelijk om de gegevens van uw medewerkers wekelijks te
synchroniseren met het eLoo-platform, zodat deze altijd up-to-date zijn. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met het bekwaamheidsdossier in AFAS waardoor medewerkers hun bekwaamheidsdossier kunnen aanvullen met de bestanden die ze in BOOT willen gebruiken.

Opties bij de Onderzoeksmodule (SET)

Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders
Het is voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken. Dit onderzoek, de ‘Monitoring Sociale Veiligheid’, is een onderdeel van het totale onderzoek naar de tevredenheid van
leerlingen. Door een koppeling met Vensters, kunnen de resultaten eenvoudig verstuurd worden.
Daarnaast worden de leerling- en oudertevredenheidcijfers door oriënterende ouders gezien als de
belangrijkste informatie op scholenopdekaart.nl.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan de tevredenheid van de medewerkers in kaart
worden gebracht. Het MTO kan uitgezet worden onder zowel het onderwijzend personeel als het
onderwijs ondersteunend personeel. eLoo heeft een vragenlijst met landelijke benchmark beschikbaar
maar er kan ook een eigen vragenlijst worden gebruikt.

Leerlingenevaluatie
Met de leerlingenevaluatie kan een docent of een leidinggevende een enquête versturen naar meerdere
klassen om hen om feedback te vragen. Hiermee kunnen uiteenlopende onderwerpen worden onderzocht bij één of meerdere klassen. U kunt een eigen vragenlijst aanleveren of wij kunnen u adviseren bij het samenstellen van een eigen vragenlijst.

NPO Schoolscan
De NPO Schoolscan brengt in kaart wat leerlingen en scholen nodig hebben om coronavertragingen te
kunnen inlopen. Het bevat een standaard gevalideerde vragenlijst, opgesteld door onderwijsdeskundige
Femke Geijsel, Stichting OOK en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Er is een vragenlijst voor zowel de ouders als de leerlingen. Aan de hand van de resultaten ontstaat er een realistisch beeld van het sociaal emotioneel welbevinden, de pedagogisch didactische behoeften en de executieve functies van de individuele leerlingen en van de schoolpopulatie in zijn geheel.

Docentenevaluatie
Als onderdeel van bijvoorbeeld de NPO Schoolscan kan er ook een enquête verstuurd worden naar
docenten om de impact van de coronapandemie te monitoren. Met behulp van de standaard vragenlijst
wordt er gekeken naar zowel de voortgang van het onderwijs als de professionalisering. Deze module is
gemaakt om op een eenvoudig wijze de groep docenten in uw school te bevragen over specifieke
onderwerpen.