Je bekijkt nu Onderzoekskader aangepast
Aangepast onderzoekskader onderwijsinspectie

Standaard basisvaardigheden

Eerste aanpassing is de toevoeging van standaard basisvaardigheden (OP0). Vanaf 1 augustus 2024 kijkt de inspectie of de school bewuste keuzes maakt in het plannen en uitvoeren van het curriculum voor taal, rekenen, wiskunde en burgerschap. Zij willen een logische opbouw van doelen zien. En zij kijken of de school leerlingen voorbereidt op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. De inspectie beoordeelt of de uitvoering van het curriculum herkenbaar is in de onderwijspraktijk.

De indicatoren voor taal- en rekenvaardigheid hoeven niet in elke les verplicht zichtbaar te zijn. Daarom heeft eLoo de standaard vragenlijst in de Observatiemodule (DOT) niet aangepast voor de thema’s taal, rekenen en wiskunde. De basisvaardigheid burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Het doel is om de kennis van leerlingen over de democratische rechtsstaat te bevorderen en de sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor participatie in deze rechtsstaat. Veel scholen geven aan dit formeel gezien niet op orde te hebben, met name waar het gaat om het werken aan de competentieontwikkeling van leerlingen. Om het effect van een burgerschapsprogramma te meten kun je als school een leerlingenenquête inzetten. eLoo ontwikkelde daarom een nieuwe vragenlijst voor leerlingen in de Onderzoeksmodule (SET). De vragen in de lijst zijn gebaseerd op de volgende indicatoren: democratie, diversiteit en digitaal samenleven. De vragenlijst is voor al onze bestaande klanten toegankelijk.

Pedagogisch didactisch handelen

Tweede aanpassing is de verduidelijking van de standaard voor pedagogisch-didactisch handelen (OP3). Er is concreet vastgelegd wat de inspectie aan gedrag van de leerkracht of docent in de klas wil zien. Denk daarbij aan het duidelijk uitleggen van de lesstof of leerlingen voldoende tijd geven om te oefenen.

De kijkwijzer van de Observatiemodule (DOT) is in 2017 in samenwerking met de inspectie opgesteld en gevalideerd door Academische Adviesraad van eLoo onder leiding van prof. Dr. Femke Geijsel. Omdat er geen ingrijpende aanpassingen aan OP3 zijn gedaan past eLoo de standaard kijkwijzer in de DOT niet aan. Uiteraard kan de school extra indicatoren toevoegen aan de standaard observatielijst. Bijvoorbeeld vanwege specifieke ambities op dit gebied of vanwege een herstelopdracht van de inspectie. We denken graag met jullie mee over de formulering van deze indicatoren. 

Kwaliteitscultuur

Een derde wijziging is de aanscherping van de definitie ‘kwaliteitscultuur’ in het vernieuwde kader van 2023. Kwaliteitscultuur is het professionele gedrag dat erop gericht is om als team samen te werken aan continue verbeteringen. De inspectie verwacht van schoolleiders dat ze voldoende gegevens verzamelen om de professionalisering van hun personeel in beeld te hebben. Dit betekent dat elk personeelslid naast een bekwaamheidsdossier ook moet beschikken over een actief ontwikkelplan. Daarnaast wil de inspectie zien dat een school gezamenlijk werkt aan het bevorderen van de kwaliteitscultuur. Zo moeten de schooldoelen terug te vinden zijn in de ontwikkelplannen van het personeel en moet er een functionerend gesprekscyclus bestaan. 

Om aan de nieuwe definitie van kwaliteitscultuur te voldoen, ontwikkelde eLoo de Ontwikkelmodule (BOOT). De Ontwikkelmodule geeft zicht op de professionele ontwikkeling van elk teamlid en van het team als geheel. Het geeft docenten, schoolleiders en onderwijsondersteuners eigenaarschap over hun ontwikkeling en voorziet hen van houvast en structuur in dit proces.

vragen

Heb je vragen over de impact van het nieuwe wettelijk kader op het eLoo-platform?