Je bekijkt nu Invloed van het aangepaste onderzoekskader op het eLoo platform
Aangepast onderzoekskader onderwijsinspectie

Sinds afgelopen zomer is een aantal nieuwe wettelijke bepalingen van kracht geworden na de aanpassing van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze wijzigingen hebben in sommige gevallen impact op de inrichting en/of het gebruik van het eLoo platform. In dit artikel lichten wij toe hoe een onderwijsorganisatie zich kan verbeteren op basis van deze nieuwe wettelijke bepalingen, door het gebruik en de inrichting van het eLoo platform.

Basisvaardigheden

Een nieuwe toevoeging is de standaard Basisvaardigheden, OP0. Deze standaard wordt nu al onderzocht tijdens kwaliteits- en andere inspectiebezoeken. Het niet voldoen aan deze standaard kan vanaf 1 augustus 2024 een reden zijn voor een onvoldoende of zeer zwak. 


De inspectie kijkt in deze nieuwe standaard naar het curriculum voor taal, rekenen, wiskunde en burgerschap. Van scholen wordt verwacht dat ze bewuste keuzes maken in het plannen en uitvoeren van het curriculum op deze basisvaardigheden. Het curriculum moet een logische opbouw van doelen hebben en moet leerlingen voorbereiden op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. De uitvoering van het curriculum moet herkenbaar zijn in de onderwijspraktijk.

Scholen hebben de vrijheid om hun eigen keuzes te maken over hoe en wanneer er aan taal- en rekenvaardigheid gewerkt wordt. De indicatoren hoeven niet in elke les verplicht zichtbaar te zijn. Daarom heeft eLoo ervoor gekozen om de standaardlijst in de Observatiemodule (DOT) niet aan te passen voor de thema’s taal, rekenen en wiskunde. Het is wel mogelijk om eigen indicatoren door ons te laten toevoegen aan de standaard kijkwijzer. We denken graag mee over de formulering van deze indicatoren.

Burgerschapsonderwijs

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Burgerschapsonderwijs moet de kennis over de democratische rechtsstaat bevorderen en de sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Veel scholen geven aan dit formeel gezien niet op orde te hebben. Met name de eis dat het ook om competentieontwikkeling van leerlingen moet gaan.

De manier waarop het werkelijke effect van een dergelijk burgerschapsprogramma gemeten kan worden, is door leerlingen te bevragen. eLoo ontwikkelde daarom een onderzoeksinstrument om de beleving van het burgerschapsprogramma in kaart te brengen. Deze vragen kunnen leerlingen voorgelegd worden met de Onderzoeksmodule (SET). Het betreft een signalerende vragenlijst gebaseerd op de volgende indicatoren: democratie, diversiteit en digitaal samenleven. Als het nodig blijkt te zijn, kan er een diepgaander onderzoek, eveneens met de Onderzoeksmodule worden uitgezet.

Benieuwd naar de vragenlijst? Neem dan contact met ons op.

Pedagogisch didactisch-handelen

De nieuwe standaard Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) omvat inhoudelijk dezelfde elementen als voorheen. Het gaat uitsluitend om een verduidelijking van bestaande indicatoren. Dat wil zeggen dat er is geformuleerd wat de inspectie aan concreet observeerbaar leraar gedrag in de klas wil zien. Denk daarbij aan het duidelijk uitleggen van de lesstof en leerlingen voldoende tijd geven om te oefenen.

De kijkwijzer van de Observatiemodule (DOT) is in 2017 in samenwerking met de inspectie door eLoo opgesteld en gevalideerd door Academische Adviesraad van eLoo (onder leiding van prof. Dr. Femke Geijsel). Omdat er geen ingrijpende aanpassingen aan OP3 zijn gedaan, passen wij deze standaard kijkwijzer in de DOT niet aan. Uiteraard is het wel mogelijk om extra indicatoren toe te voegen aan de standaard observatielijst. Bijvoorbeeld vanwege specifieke ambities op dit gebied of vanwege een herstelopdracht van de inspectie. We denken graag met jullie mee over de formulering van deze indicatoren. 

Kwaliteitscultuur

Een andere belangrijke wijziging die wij veel terugzien bij scholen met wie we samenwerken, is de aanscherping van de definitie ‘kwaliteitscultuur’ in het vernieuwde kader van 2023. Kwaliteitscultuur gaat om het professionele gedrag dat erop gericht is om als team samen te werken aan continue verbeteringen. Het toezicht op de kwaliteitscultuur richt zich op de bekwaamheden van alle medewerkers van een onderwijsorganisatie. Van schoolleiders wordt verwacht dat ze voldoende gegevens verzamelen om de professionalisering van hun personeel in beeld te hebben. Dit betekent dat naast het bekwaamheidsdossier elk personeelslid ook moet beschikken over een actief ontwikkelplan. De inspectie wil daarnaast graag zien dat een school gezamenlijk werkt aan het bevorderen van de kwaliteitscultuur. Zo moeten de schooldoelen terug te vinden zijn in de ontwikkelplannen van het personeel en moet er een functionerend gesprekscyclus in uitvoering zijn. 

Om hieraan te voldoen, kan er gebruik worden gemaakt van de Ontwikkelmodule (BOOT). De Ontwikkelmodule geeft zicht op de professionele ontwikkeling van elk teamlid en van het team als geheel. Het geeft docenten, schoolleiders en onderwijsondersteuners eigenaarschap over hun ontwikkeling en voorziet hen van houvast en structuur in dit proces.

Wil je aan de slag met het eLoo platform? Neem dan contact met ons op, we denken graag mee! Voor elke vorm van feedback houden wij ons beschikbaar. Dat geldt ook voor informatieve of hulpvragen. Ook wij blijven graag in ontwikkeling!