Je bekijkt nu Niet oordelen maar ontwikkelen: bestuurlijke visitaties in het po

Leden van de PO-Raad hebben in de Strategische Agenda afgesproken dat alle schoolbesturen de komende jaren meedoen aan bestuurlijke visitaties. Dit zijn de drie voornaamste redenen waarom deze afspraak is gemaakt:

  • Een bestuurlijke visitatie kan een mooi startpunt zijn voor het ontwikkelen van nieuw strategisch beleid of een moment zijn om tussentijds te reflecteren op uitvoering van het beleid.
  • Visitaties versterken de bestuurlijke kwaliteit en dragen bij aan de verbetering van het onderwijs. Je kunt als schoolbestuur veel leren van ‘een frisse blik van buiten’. In gesprek met collega-bestuurders doe je nieuwe ideeën en inzichten op. 
  • Ook kan een bestuurlijk visitatietraject door de reflectie een meerwaarde hebben bij de voorbereiding op een bezoek van de Onderwijsinspectie.

Niet oordelen, maar ontwikkelen

Bestuurlijke visitaties zijn ontwikkelingsgericht en niet bedoeld als beoordeling. Dat is ook precies waar het bij de modules van eLoo ook om draait. De focus van de visitatie ligt op het in beeld krijgen van ontwikkelpunten en de mogelijkheden voor verdere bestuurlijke professionalisering. Leren van elkaar staat centraal. 

Ervaring bestuurder

In een interview met de PO-Raad vertelt Karen Peters, voorzitter van het klankbordgroep bestuurlijke visitaties, wat haar ervaring is geweest met de visitatie als bestuurder in het po. Kort samengevat vond Peters het een leerzaam traject waarbij ze tot veel inzichten is gekomen. Zelf worstelde ze al een tijdje met de vraag over hoe de besturingsfilosofie breed gedragen kon worden in de organisatie waar zij werkzaam was. De bestuurlijke visitatie zorgde er in haar situatie voor dat er samen met de schoolleiders, medezeggenschapsraad en intern toezicht werd gereflecteerd op het handelen waardoor er interessante inzichten werden opgedaan. Mede hierdoor hebben ze ervoor kunnen zorgen dat er een toekomstgericht plan ligt, waar het hele team achterstaat. Daarnaast vindt Peters het belangrijk dat als er aan de hele organisatie wordt gevraagd om te reflecteren op het eigen handelen, het bestuur daar ook in meedoet. “Als bestuurder hoor je die voorbeeldrol te pakken”, aldus Peters. Bij eLoo staan we hier volledig achter! 

Het eLoo platform ter ondersteuning van een visitatietraject

Een belangrijke stap in het traject van bestuurlijke visitatie is de zelfevaluatie en voor een goede zelfevaluatie is inzicht nodig. Hier kan het platform van eLoo, bestaande uit vier gebruiksvriendelijke modules, voor ingezet worden. Het platform draait voornamelijk om evalueren, een begrip dat bij een bestuurlijk visitatietraject centraal staat. 

Om inzicht te krijgen in de leskwaliteit op scholen kan er gebruik worden gemaakt van de Observatiemodule (DOT). Binnen de Observatiemodule is een speciale optie voor visitaties. In deze optie wordt een kortere vragenlijst gebruikt dan bij een reguliere lesobservatie, worden er minder achtergrondvragen gesteld en wordt de lesobservatie niet gekoppeld aan een docent. De lesobservaties worden aan het einde van de dag geanalyseerd zodat er een terugkoppeling gegeven kan worden over de leskwaliteit. Het gaat hier dus niet om individuele observaties maar om het totaalbeeld dat ontstaat. De indicatoren die in de Observatiemodule worden gebruikt, gaan uitsluitend om zichtbaar professioneel gedrag. Deze indicatoren sluiten aan bij het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs, wat een goede voorbereiding op een inspectiebezoek betekent, maar wat ook een valide onderbouwing inhoudt van de conclusie die de schoolleiding kan trekken uit de analyses.

De Ontwikkelmodule (BOOT) biedt belangrijke inzichten op het gebied van professionalisering van de schoolleiding. En deze module geeft ook de mogelijkheid om als bestuur of schoolleiding op een eenvoudige manier een (tussentijdse) evaluatie van strategische doelen te organiseren. Met de Onderzoeksmodule (SET) kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgezet. De data uit deze modules worden in de overkoepelende Analysemodule zodanig met elkaar verbonden dat een onderwijsorganisatie compleet nieuwe inzichten krijgt. Een goede basis voor een bestuurlijk visitatietraject.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met je mee.