Je bekijkt nu Rapport NPO Schoolscan ligt bij Tweede Kamer

Vorig jaar hebben 60 scholen de NPO Schoolscan uitgezet via de School Enquête Module van eLoo.  Aan de hand van de anonieme resultaten, heeft Stichting OOK het afgelopen jaar een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de coronapandemie op de ontwikkeling van jongeren. Dit onderzoek is in samenwerking met Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderzoeksbureau KBA heeft hier een pakkend onderzoeksrapport van gemaakt dat veel inzichten biedt. Op 14 april is dit rapport door het Ministerie van OCW middels een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport kunt u hier inzien.

Samenvatting rapport

Het rapport begint met een beschrijving van de theoretische basis bij de verschillende onderdelen van de schoolscan. Er is aandacht voor:

  1. Welbevinden en gezondheid
  2. Kennis van kansenongelijkheid (thuisleren/differentiëren)
  3. Zelfbeschikkingstheorie en motivatie
  4. Zelfregulatie, executieve vaardigheden, metacognitie

Vervolgens worden de landelijke resultaten gepresenteerd met aandacht voor:

  • Verschillen tussen leerlingen op alle onderdelen
  • Inzoomen op het belang van thuiswerkplek en hulp bij thuisleren
  • Samenhang van het rapportcijfer dagelijks leven met de andere onderdelen
  • Verschillen tussen ouders en leerlingen

Na een samenvatting van de resultaten worden de belangrijkste conclusies verder uitgelicht. Een belangrijke uitkomst is dat bijna een kwart van de ondervraagde vo-leerlingen de thuiswerkplek onvoldoende toereikend vindt en ongeveer een zesde deel onvoldoende hulp bij het thuisleren ervaart. Gegeven deze trend moet er wellicht rekening mee gehouden worden dat ook de uitvoering en effectiviteit van de interventies voor de groepen leerlingen met en zonder goede thuiswerkplek gaan verschillen. Een tweede discussiepunt betreft de samenhang van welbevinden met motivatie en zelfregulatie. Deze gebieden worden in het Nederlandse onderwijs niet structureel in samenhang gemonitord. Maar met de Schoolscan-gegevens komt hier nu verandering in. Dat brengt binnen de scholen verantwoordelijkheden met zich mee. En het biedt in het overstijgende onderzoek mogelijkheden tot verdiepende analyse van verschillen tussen scholen.

Aangezien er ook dit jaar weer een landelijk onderzoek zal plaatsvinden, kunnen we het huidige rapport beschouwen als een beginmeting. Hierdoor wordt het straks mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken en te relateren aan de inzet van interventies uit de NPO menukaart.

Doet uw school al mee aan de NPO Schoolscan?